604 246 276
general Terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel centra Michalsport
Ahl tech s.r.o., se sídlem Rybí 136 742 65 Rybí,
IČ 25893246,
e-mail: ahltech@ahltech.cz,
tel.: 604 246 276 (dále jen „Sportcentrum“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup služeb nabízených Sportcentrem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Sportcentra a jeho zákazníků

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.michalsport.cz/)

II. Prodej služeb Sportcentra

1. Aktuální nabídka služeb Sportcentra, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici na internetové adrese Sportcentra.

2. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím platební brány.

III. Zákaznický účet a depozit

1. Zákazník si zřizuje u Sportcentra zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Sportcentru. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 300 Kč.

2. Vklad na Deposit se provádí prostřednictvím platební brány. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Sportcentrem. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu.

3. Vložený kredit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného kreditu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého kreditu. Zakoupený kredit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Při čerpání kreditu budou automaticky odečítány položky s nejstarším datem vložení.

4. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese michalsport.cz/rezervace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat si jednotlivé služby. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně provozovatele Sportcentra.

IV. Zákaznický identifikátor

1. Po zřízení zákaznického účtu může být Zákazníkovi předána zákaznický čip.

2. V případě ztráty zákaznického čipu je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Sportcentrum, aby tento čip zablokovala. Sportcentrum neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty čipu vzniknou. V. Rezervace 1. Zákazník si může rezervovat aktivity sportcentra (dále jen „Rezervace“), pokud má u Sportcentra zřízen zákaznický účet. 2. Rezervaci je možné učinit přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka).

3. Po provedení rezervace a zaplacení bude Zákazníkovi automaticky zaslán vstupní kód, čímž je objednávka brána jako závazná.

4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby, přičemž stržený rezervační poplatek bude považován za závdavek, který bude v případě zrušení rezervace vypořádán mezi stranami níže uvedeným způsobem.

5. Pokud Zákazník zruší svou jednotnou rezervaci více než 7dní bude mu závdavek vrácen na deposit, v ostatních případech může si Sportcentrum závdavek ponechat. Toto neplatí pro dlouhodobý pronájem u kterého se může rezervace zrušit pouze po tel dohodě a to jen v případech vážného onemocnění či úmrtí.

6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Sportcentra.

7. V případě celodenních sportovních akcí mají tyto přednost před hodinovou objednávkou a objednaní zákazníci budou informováni o zrušení jejich rezervace e-mailem a jejich kredit bude připsán do jejich kreditu.

VII. Ochrana osobních dat

1. Zákazník poskytuje dobrovolně Sportcentru své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv se Sportcentrem.

2. Zákazník souhlasí, aby Sportcentrum tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovávalo, tj. shromažďovalo, ukládalo na nosiče dat, upravovalo, vyhledávalo v nich, uschovávalo, třídilo, kombinovalo, používalo a likvidovalo v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Sportcentrum je oprávněno tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může Zákazník kdykoli odvolat.

3. Zákazník má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o čemž byl Sportcentrem informován. Informace o těchto údajích poskytne Sportcentrum Zákazníkovi kdykoli na základě písemné žádosti.

4. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla Sportcentru sdělena během registrace Zákazníka, jsou Sportcentrem považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Sportcentrum údaje o Zákazníkovi zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banky, balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

5. Účastí na sportovní akci, lekci či kurzu Sportcentra souhlasí Zákazník s tím, že budou pořizovány zvukové či obrazové záznamy z této akce, které mohou zachycovat také daného Zákazníka. Takovéto záznamy mohou být rozmnožovány a rozšiřovány obvyklým způsobem, a to za účelem propagace kulturních, sportovních či obdobných služeb Sportcentra. Zákazník může svůj souhlas s pořizováním zvukových či obrazových záznamů své osoby kdykoli odvolat, a to výslovným úkonem učiněným vůči Sportcentru.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky Sportcentra jsou účinné od 1.7.2018 a jsou k dispozici na internetových stránkách Sportcentra. Ahl tech s.r.o., provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Sportcentrum Michalsport,
provozovatel Ahl tech s.r.o., se sídlem Rybí 136 742 65 Rybí,
IČ 25893246,
e-mail info@sportcentrummalenovice.cz,
tel.: 777 626 162 (dále jen „Sportcentrum“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 1. 7. 2018 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Sportcentra. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“).

2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).

2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.

3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.

4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

5. Místem uplatnění reklamace je Sportcentrum Michalsport, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve sportcentru nebo poštou či emailem. 6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

Ahl tech s.r.o, provozovatel

Provozní řád

1. Popis provozovny. Provozovna je jedna budova, v níž se nachází v přízemí vstupní předsíň, šatny, sprchy, WC, úklidová komora, sklad, badmintonový kurt smíšený tenisovo badmintonový kutr.

2. Zásady poskytování služeb zákazníkům Centra Michal sport. Zaplacením služeb Michalsport vyjadřuje zákazník souhlas s podmínkami provozního řádu. V objektu Michalsport je zákaz kouření, požívání omamných látek apod. Do prostoru Michalsport je zakázáno vnášení jízdních kol a koloběžek. Současně je zakázán vstup domácích zvířat. Do všech prostor Michalsport je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. Taktéž je zakázán vstup na všechna sportoviště v obuvi, která na povrchu sportovišť zanechává viditelné čmouhy. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny. Za chování, pohyb a pobývání DĚTÍ A MLADISTVÝCH ve Michalsport odpovídají rodiče, zvláště pak při provozování sportovních aktivit.

2.1 Rezervace sportovišť Zákazník má možnost rezervovat si vybrané sportoviště telefonicky nebo přes internet online – www.michalsport.cz, odkaz „Rezervace online“. Rezervace bude provedena pouze na jméno a obsluha bude po klientovi při prvotní registraci požadovat základní kontaktní údaje – jméno, příjmení, telefon, mailovou adresu. Kontaktní údaje budou sloužit pouze pro potřeby Michalsport, nebudou poskytovány žádným třetím osobám. Kontaktní údaje jsou vyžadovány z důvodu, aby mohl být klient včas informován o akcích, popř. nepředvídatelných událostech, popř. technických problémech, který by měly vliv na chod Michalsport. Při registraci je také zákazníkovi umožněno přihlášení přes internet, jako přihlašovací jméno slouží jeho e-mailová adresa.. Kredit je možno uhradit z platební karty přes platební bránu. Na platební bránu bude klient přesměrován automaticky . Po zaúčtování platby bude klientovi zaslán kód pro vstup do centra a to max 30 min před objednanou hodinou. Provozovatel Michalsport nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat, která by mohla nastat při online platbě. Provozovatel Michalsport taktéž nenese zodpovědnost za funkčnost internetu. V rezervovaný čas má zákazník právo na uvolnění sportoviště. Čistý čas jedné objednané hodiny je 60 minut. V případě, že sportoviště není na další hodinu rezervováno a zákazník si pobyt na sportovišti prodlouží, bude mu naúčtována každá další započatá hodina. Pokud se zákazník na předem rezervovanou hodinu nedostaví, má provozovatel právo mu účtovat storno poplatek ve výši 100%. Při nevyužití předplacené hodiny celosezónních zákazníků nevzniká právo na náhradu v jiném termínu. Provozovatel má právo neposkytnout sportoviště osobám, které odmítají nebo v minulosti odmítly zaplatit útratu či vykázané storno poplatky. Provozovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů zrušit rezervaci stálých hráčů, v takovém případě zrušení rezervace předem oznámí a nabídne adekvátní náhradu. Zrušení rezervací je možno po dohodě obou stran v případě vážné nemoci.

2.2 Pokyny pro pobyt na sportovišti Žádáme zákazníky o dodržování pokynů obsluhy týkajících se zejména používání vybavení jednotlivých sportovišť a sportovní obuvi, která je doporučená pro daný typ povrchu, aby nedocházelo k jeho poškození. V případě nerespektování těchto pokynů, nebude zákazník na sportoviště vpuštěn či z něho bude vykázán. Po vstupu na sportoviště vždy zkontrolujte, zda je vše v pořádku. Během sportování dbejte na bezpečnost nejen svou, ale i ostatních, kteří se nacházejí v těsné blízkosti, a řiďte se pokyny obsluhy nebo návody jednotlivých zařízení. Provozovatel sportcentra nenese odpovědnost za úraz způsobený při sportu, pokud nebylo prokázáno, že byl způsobem technickým stavem zařízení. Všechny sportující osoby provozují tuto činnost výhradně na vlastní nebezpečí. Provozovatel má právo vykázat z CENTRA Michalsport zákazníka, který hlasitým či vulgárním způsobem narušuje atmosféru sportovišť a přilehlých prostor. Zákazník může využívat CENTRA Michalsport a jeho jednotlivé části a zařízení jen k účelům, ke kterým jsou určené, a to dle zásad bezpečnosti provozu, požární ochrany a hygieny. Při provozování jednotlivých sportovních aktivit je zákazník povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry, dále vyvarovat se takovému způsobu hry, při které by hrozilo zranění vlastní nebo soupeřovo a při které by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení CENTRA Michalsport. Zákazník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu nese za něj plnou zodpovědnost. (Lékárnička se nachází na stěně šaten.) Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou CENTRA Michalsport nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav sportujících osob nenese Centrum Michalsport žádnou zodpovědnost.

2.3 Pokyny pro užívání ostatních prostor Při příchodu zadejte doporučené heslo nebo použijte čip. Služba potvrdí Vaši rezervaci v systému a aktivuje ji. Světla na sportovišti budou aktivována automaticky v čas začátku rezervace. Zákazník nese plnou zodpovědnost za své věci uložené ve skříňce v šatně. Zákazník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. V případě poškození skříňky je zákazník povinen hradit náklady spojené s opravou skříňky, popř. výměnou zámku. Provozovatel nenese odpovědnost za ztracené či odcizené předměty, které byly uloženy ve skříňce v šatnách nebo které měl zákazník s sebou na sportovišti.

2.4 Vytápění sportcentra Na recepci je ale možno tyto zakoupit za zvýhodněnou cenu. Po dobu topné sezony je sportcentrum vytápěno plynovým topením. Zákazníků je zakázáno manipulovat s horkovzdušnými ventilátory a prostorovými termostaty.

2.5 Kouření V celém zařízení je přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze před objektem u vchodové části, kde je k dispozici popelník.

2.6 Lékárnička první pomoci Lékárnička první pomoci je umístněna na stěně šaten.

2.7 Kamerový systém V zájmu zajištění bezpečnosti zákazníků jsou prostory této budovy zabezpečeny a snímány bezpečnostní kamerou. Veškeré záznamy budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Záznamů muže být použito pouze za podmínek stanovených platnými právním řádem. Michal Hric Odpovědný vedoucí